Årsmötesprotokoll 2011

Protokoll fört vid SCIRAs årsmöte i Hässleholm  22 april 2012

1. Årsmötet öppnas
Årsmötet förklaras öppnat och ordföranden hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande för mötet
Ulla-Britt Persson väljs till ordförande för mötet.

3. Val av sekreterare för mötet
Lena Ivarsson väljs till mötessekreterare.

4. Val av justerare
Ebba Klasa och Gunilla Lange väljs till justerare

5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

6. Godkännande av kallelse till årsmötet
Årsmötets kallelse är gjord i laga ordning

7. Verksamhetsberättelse för 2011
Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen avseende antalet medlemmar, styrelsens sammansättning, bortgångna eldsjälar inom SCIRA (minnesord finns i Läsning), aktiviteter och medlemsantal i lokalavdelningarna samt Kalmaravdelningens tänkta nedläggning vilken slutgiltigt bestäms vid deras årsmöte 2013. På det nationella planet har styrelsen haft två möten under 2011, ett i Trollhättan under våren och ett i Linköping under hösten. SCIRA har under 2011 övertagit ansvaret för Eve Malmqvists fond för läsforskning (två stipendier á 25 000 kronor kommer att delas ut under 2012). En ny ansvarig för SCIRA:s web-sida har tillträtt under 2011, Karin Evemalm från Jönköpings lokalavdelning. Internationellt deltog SCIRA inte vid vintermötet i Israel, däremot var vi representerade vid sommarmötet i Mons. Ett avsnitt i verksamhetsberättelsen handlar om SCIRA:s framtid.
Verksamhetsberättelsen för 2011 godkänns med några mindre ändringar.

8. Ekonomisk rapport
Karin Heijdenberg, kassör, redogör för SCIRA:s ekonomiska rapport.
Årsmötet godkänner den ekonomiska rapporten.

9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen läses upp av Margareta Sundström

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Kassaförvaltaren och övriga styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011.

11. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad (60 kronor/medlem i lokalförening samt 150 kronor/fristående medlem). I övrigt beslutar lokalavdelningarna sin egen avgift.

12. Inkomna motioner och styrelseförslag
Inga motioner eller styrelseförslag har inkommit till styrelsemötet.

13. Val av ordförande för verksamhetsåret 2012-2013
Ulla-Britt Persson väljs till ordförande för verksamhetsåret 2012-2013 (omval).

14. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
Ordinarie styrelseledamöter:
Ebba Klasa (omval)
Gunilla Lange (omval)
Lena Wahlberg (omval)
Gun-Britt Hedström, Lena Ivarsson, Karin Heijdenberg och Birgitta Ansefelt kvarstår ett år.

Suppleanter:
Susanne Granberg (omval)
Marie Kide kvarstår ett år.

15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Ann-Britt Lindgren och Elisabeth Sandberg (omval)

16. Val av valberedning
Margareta kvarstår i valberedningen men styrelsen bör snarast utse ytterligare en person till valberedning.

17. SCIRAs hedersdiplom 2012
Årsmötet föreslår attHelena Bross tilldelas SCIRAs hedersdiplom 2012. Utdelningen av hedersdiplomet kommer att ske genom Stockholmsavdelningen, vid något av föreningsmötena under hösten 2012.

18. Val av representant för SCIRA i Europakommittén (IDEC)
Lena Ivarsson väljs som SCIRA:s representant i IDEC.

19. Val av representant för SCIRA i Federation of European Literacy Associations (FELA)
Lena Ivarsson väljs som SCIRA:s representant i FELA.

20. Årsmöte 2013, tid och plats
Jönköping, 20-21 april i första hand (13-14 april i andra hand).
Ordförande för IDEC och FELA kommer att inbjudas att delta i årsmötet.

21. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.

22. Mötet avslutas
Ordförande tackaar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

 

 

_________________________________

 

Riksorganisationens stadgar.
STADGAR FÖR SCIRA
(SWEDISH COUNCIL OF INTERNATIONAL READING ASSOCIATION)
Ändrade vid årsmötet i Karlskrona 2003-04-06

§ 1. Namn och organisationstillhörighet

Organisationens namn är SCIRA, Swedish Council of International Reading Association.

§ 2. Syfte och verksamhetsformer

SCIRA:s syfte är

- att stimulera och stödja utbildning och forskning rörande läsning och läsundervisning
- främst genom att utge publikationer, arrangera konferenser och kurser samt på annat lämpligt sätt sprida kunskap om 
  utvecklingen inom läsundervisning och läsforskning,
- att stimulera och stödja bildandet av lokalavdelningar inom riksorganisationen,
- att samverka med International Reading Association och andra organisationer i olika delar av världen, vilka har till syfte att främja läsning, läsundervisning och läsforskning.

§ 3. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som vill främja dess syften.
Medlemskap vinnes och bibehålles genom betalande av fastställd avgift till av SCIRA erkänd lokalavdelning eller direkt till SCIRA.

§ 4. Organisation

SCIRA verkar genom
- årsmöte
- styrelse
- lokalavdelningar.

SCIRA:s högsta beslutande organ är årsmöte eller extra medlemsmöte. Mellan sådana möten leds verksamheten av styrelsen, som kan tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper den finner erforderliga.

§ 5. Årsmöte

SCIRA:s medlemmar kallas varje år till ordinarie årsmöte.

§ 5.1 Yttrande- och rösträtt m.m. vid årsmöte

Årsmöte är beslutsmässigt när kallelse skett enligt SCIRA:s stadgar. Varje närvarande medlem har en röst. Villkor för yttrande-, förslags- och rösträtt är att föregående eller innevarande års avgift betalts, innan kallelse till mötet utgick.

Medlem i styrelsen har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

Vid årsmöte avgörs alla frågor genom enkel majoritet, utom de som gäller stadgeändring eller upplösning av föreningen. Begärs votering sker röstning öppet, utom vid personval, då sluten omröstning kan begäras. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, utom vid val, då lotten avgör.

§ 5.2 Kallelser, motioner, ärenden

Årsmöte hålles senast den 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte, med påminnelse om motionstid och om förestående stadgeenliga val, skall av styrelsen sändas till medlemmarna senast sex veckor före mötet.

Vid årsmötet skall finnas tillgängligt
- förslag till dagordning,
- styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk årsredovisning,
- revisorernas berättelse,
- i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande,
- styrelsens övriga förslag,
- valberedningens förslag rörande stadgeenliga val.

Förslag till dagordning upprättas av styrelsen och skall alltid innehålla
- fråga om årsmötets beslutsmässighet,
- val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän för årsmötesprotokollet,
- styrelsens verksamhetsberättelse,
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
- behandling av motioner och styrelseförslag,
- fastställande av medlemsavgifter,
- val av riksorganisationens ordförande, tre ordinarie styrelseledamöter, en styrelsesuppleant, två revisorer och två revisorssuppleanter,
- val av valberedning omfattande tre ledamöter, varav en sammankallande, jämte en suppleant.

Kopia av justerat årsmötesprotokoll skall sändas till alla lokalavdelningar, till representanten för fristående medlemmar, samt till de medlemmar som rekvirerat det, senast åtta veckor efter mötet.


§ 6. Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte sammankallas av styrelsen, när de finner det nödvändigt eller när mer än hälften av lokalavdelningarna eller minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen begärt det. Vid extra medlemsmöte får endast behandlas de ärenden för vilka mötet utlysts.

Kallelse till extra medlemsmöte skall sändas av styrelsen till medlemmarna senast två veckor före mötet. I kallelsen anges skälen till mötets sammankallande. Förslag till dagordning bifogas kallelsen.

Kopia av justerat protokoll från extra årsmöte skall sändas till alla lokalavdelningar samt till de medlemmar som rekvirerat det senast fyra veckor efter mötet.

Under § 5.1 ovan angivna regler för årsmöte gäller även för extra medlemsmöte.

§ 7. Styrelse

Styrelsen består av ordförande, ytterligare sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Samtliga väljs av årsmöte, ordförande på ett år, de övriga på två år med halva antalet vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna föreningens firma.

För styrelsebeslut fordras att minst fyra ledamöter deltagit i överläggningen samt att minst tre ledamöter är ense. Detsamma gäller när styrelsebeslut fattas via e-post eller telefon. I dessa fall skall samtliga styrelseledamöter informeras skriftligt angående beslut som fattats. Beslut som fattas mellan styrelsemötena skall protokollföras vid nästa styrelsemöte.

Styrelsesuppleanter kallas till varje sammanträde och har yttrande- och förslagsrätt. De inträder i ordinarie ledamöters ställe i den ordning de blivit valda och har då också rösträtt.
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år på tid och plats som den själv bestämmer eller på kallelse av ordföranden.

Kopia av justerat protokoll över styrelsesammanträde skall sändas till varje lokalavdelning senast fyra veckor efter sammanträde samt till de medlemmar som rekvirerat det.

§ 8 Lokalavdelningar

På ort eller inom region där lokalavdelning till SCIRA ej finns kan sådan bildas och anslutas till riksorganisationen, om avdelningen omfattar minst tio betalande medlemmar.

Lokalavdelning skall för att bli erkänd anta stadgar som
- anger avdelningens namn, geografiska verksamhetsområde samt organisationstillhörighet,
- fastställer syfte överensstämmande med SCIRA:s syfte,
- innehåller bestämmelser om styrelse och årsmöten,
- ej innehåller bestämmelser som är oförenliga med SCIRA:s stadgar.

Lokalavdelnings stadgar och medlemsförteckning skall sändas till SCIRA:s styrelse, vilken – om hinder ej föreligger – snarast skall erkänna lokalavdelningen.

Lokalavdelning leds av en styrelse bestående av minst fyra ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör och ledamot. För lokalavdelningens verksamhet ansvarar dess styrelse. För styrelsebeslut fordras att minst fyra ledamöter deltagit i överläggningen samt att minst tre ledamöter är ense. Högsta beslutande organ i lokalavdelning är medlemsmöte.

Lokalavdelning skall till SCIRA senast åtta veckor efter verksamhetsårets (kalenderårets) slut insända avdelningens verksamhets- och revisionsberättelse.

Lokalavdelning kan uteslutas ur SCIRA efter beslut av årsmöte inom riksorganisationen.

Beslut avseende upplösning av lokalavdelning skall fattas av två på varandra följande årsmöten. Om föreningen upplöses skall överskjutande tillgångar tillfalla SCIRA.


§ 9. Förvaltning och revision

SCIRA:s verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsens förvaltning och organisationens räkenskaper skall granskas av organisationens av årsmöte utsedda revisorer. Dessa har rätt att när helst de önskar ta del av alla handlingar som rör verksamhet och ekonomi.

Revisionsberättelse skall föreligga senast åtta veckor efter verksamhetsårets slut.


§ 10. Upplösning av riksorganisationen

Förslag om upplösning av SCIRA skall behandlas av årsmöte, om förslaget utsänts till med¬lemmarna senast två veckor före mötet.

Beslut om upplösning är giltigt, när det fattats med fyra femtedels majoritet bland avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten.

Efter upplösning behållna tillgångar skall tillfalla International Reading Association eller användas för ändamål, varom årsmöte beslutat med fyra femtedels majoritet. Protokoll och övriga organisationens handlingar skall överlämnas till International Reading Association eller förstöras.


§ 11. Stadgeändring

Ändring av SCIRA:s stadgar kan endast beslutas av årsmöte med två tredjedels majoritet av avgivna röster. För motioner och styrelseförslag rörande stadgeändring gäller samma bestäm¬melse som för övriga motioner och styrelseförslag till årsmöte